Over Ons

Wij zijn deze kooksite begonnen, met betrekking op onze eigen recepten en die van anderen kook fanaten.

Wat is er niet mooier om je verzameling van recepten te delen met anderen en online te beheren.

We gaan ook recepten online plaatsen die je eigenlijk alleen in een restaurant kunt eten, maar zo geplaats met duidelijke uitleg, hoe u dit kunt bereiden.

Tevens plaats ik mijn eigen recepten die ik in de afgelopen 50 jaar heb gekookt en uitgevogeld heb ?.

En niet te vergeten de gerechten van de seizoenen (Wild-Groenten-Vis-Vlees en de vergeten groenten).

P.S. tevens word er vermeld bij de recepten de allergenen en de voedingswaarde.

Heel veel plezier met het maken van de recepten en het plaatsen er van.

Namens het team van het kookparadijs.

About Us

We started this cooking site, related to our own recipes and those of other cooking fanatics.
 
What could be better than to share your collection of recipes with others and manage them online.
 
We are also going to place recipes online that you can only eat in a restaurant, but so placed with clear explanations, how to prepare them.
 
I also place my own recipes that I have cooked and figured out in the past 50 years ?
 
Not to mention the dishes of the seasons (Wild Vegetable Fish Meat and the forgotten vegetables).
 
P.S. is also mentioned in the recipes the allergens and nutritional value.
Have fun making the recipes and placing them.
 
On behalf of the team of the cooking paradise.

Wat is goede smaak:

 1. Zijn het de zintuigen op de tong.
 2. De geur.
 3. Visueel.
 4. Smaken die bij elkaar passen.

Ik persoonlijk denk dat het een combinatie is van alle 4 de punten, het ene punt kan niet zonder het anderen.

Good taste:

What is good taste?

 1. Is it the senses on the tongue.
 2. The smell.
 3. Visually.
 4. Flavors that match each other.

I personally think it is a combination of all 4 points, one point can’t do without the others.

 

Goede gezondheid

Waar moet je op letten:

 1. Gezond eten, maak het liever zelf dan kant en klaar kopen, let op de schijf van 5
 2. Sport regelmatig, denk aan de sportschool-lekkere bos wandeling-fietsen
 3. Laat de stress op het werk of leg het naast je neer al is het soms zeer moeilijk.
 4. Neem de tijd om iets leuks te gaan doen, alleen of met gezin.

Rust is ook een goed punt, maak het gezellig ook aan de eettafel. Neem bij je maaltijd een glas wijn maar pas op! over al waar te voor staat is niet goed voor je lichaam en kan schade aan brengen.

Good health

What do you have to watch out for?

 1. Healthy food, rather make it yourself than buy it ready to go, pay attention to the disc of 5
 2. Sport regularly, think of the gym-good forest hiking-bikes
 3. Leave the stress at work or put it aside even if it is sometimes very difficult.
 4. Take the time to do something fun, alone or with your family.

Rest is also a good point, also make it cozy at the dining table. Take a glass of wine with your meal but beware! What you stand for is not good for your body and can cause damage.

Duurzaamheid

Wat kunnen we doen met ons eten:

 1. Eet een keer per week Vis en vegetarisch.
 2. Eet de groenten van het seizoen, eigenlijk net als vroeger.
 3. Vegetarisch kan en is ook heel lekker, mits er goed over na gedacht is qua samen stelling, denk aan noten-soja*– en andere vlees vervangers. * heb ik een kanttekening bij.
 4. Verspil geen voedsel door teveel in te kopen let daar op aub, het is zonden om het weg te gooien. Gebruik dat genen wat u gebruik.

Sustainability

What can we do with our food?

 1. Eat fish and vegetarian once a week.
 2. Eat the vegetables of the season, actually like before.
 3. Vegetarian can and is also very tasty, provided that it has been carefully considered in terms of composition, such as nut-soy*– and other meat substitutes. * I have a remark to make.
 4. Don’t waste food by buying too much please pay attention, it’s a shame to throw it away. Use those genes that you use.

 

*Soja is in Amerika genetisch gemanipuleerd zo als zo veel wat daar vandaan komt. En laat dit nu ook en wereld wijde producent zijn van sojabonen. Daar buiten zijn er nog een Zuid-Amerikaanse landen denk aan  Brazilië, Argentinië.

Soja in veevoer voor Nederlandse koeien, varkens en kippen komt voornamelijk uit het buitenland, omdat buitenlandse soja goedkoop is. Door de grootschalige teelt van deze soja raakt de bodem daar uitgeput en is er steeds meer kunstmest nodig. Tegelijk produceert het Nederlandse vee dat de soja op eet een enorme hoeveelheid mest, die hier grote druk op het milieu legt.

Het zou veel beter zijn voor het milieu als de mest van de dieren gebruikt wordt om het land waar de soja groeit te bemesten. In een circulair systeem is dit in balans, dan ontstaat er geen mestoverschot en is er geen kunstmest nodig. En denk er wel om wat genetisch is gemanipuleerd, dus schoner, hebben wij als mensen geen weerstand meer, met als gevolg dat we sneller overlijden  als je iets uit de natuur eet want dit gaat steeds verder denk aan onze groenten die we eten. Het is al ergens aan de gang gezet. Denk aan Witlof dat was een winter groenten nu het gehele jaar te koop en het moet niet bitter smaken. Daar gaan we weer.

En zo kan ik wel even door gaan.

 

*Soy is genetically engineered in America as much as anything that comes from there. And now let this also be a world-wide producer of soybeans. In addition, there are a number of South American countries, such as Brazil and Argentina.

Soy in cattle feed for Dutch cows, pigs and chickens comes mainly from abroad, because foreign soy is cheap. Due to the large-scale cultivation of this soy, the soil there is exhausted and more and more artificial fertilizer is needed. At the same time, the Dutch cattle that eat the soy produce an enormous amount of manure, which puts great pressure on the environment.

It would be much better for the environment if the manure from the animals were used to fertilise the land where the soy grows. In a circular system, this is in balance, so there is no surplus manure and no need for artificial fertiliser. And think about what has been genetically manipulated, so cleaner, we as humans no longer have any resistance, with the result that we die more quickly if you eat something from nature because this goes further and further thinking about our vegetables that we eat. It has already been set in motion somewhere. Think of chicorythat was a winter vegetables now for sale all year round and it shouldn’t taste bitter. Here we go again.

And so I can go on.

Onze Prestaties

******

Our Achievements

Wij met zijn allen doen er alles aan om onze  prestaties te verbeteren.

We blijven er recepten op zetten met foto’s en eventueel een video hoe u het moet bereiden buiten de normalen uitleg.

Ook gaan we aan de gang met een maaltijd planner, daar kunt u eventueel gebruik van maken tijdens u drukke bestaan.

Het is makkelijker dan staat u niet met de handen in het haar met de vraag wat eten we vandaag.

Ja en betreffende de prijzen, dat bepaald u met de aantal sterren die u de recepten geef.

Hier onder ziet u de counters staan, daar kunt u op af lezen hoe veel er voor elk afzonderlijk cijfer iets staat.

 

We all do our utmost to improve our performance.

We continue to put recipes on it with pictures and possibly a video how to prepare it outside the normals explanation.

We will also work with a meal planner, which you can possibly use during your busy life.

It is easier than you are not with the hands in your hair with the question of what we eat today.

Yes and concerning the prices, that you determine with the number of stars that you give the recipes.

Below you can see the counters, you can see how much there is for each individual figure something.

Gasten - Customers

Sterren geven - Giving Stars

Recepten gepubliceerd - Recipes Published

Maaltijd Planner - Meal Plans

Waarom wij? – Why Us?

}

Elke Dag Iets Nieuws - Everday Something New

We proberen elke dag een recept te plaatsen de een dag zal het meer zijn dan de andere dag.

We try to place a recipe every day and one day it will be more than the other day.

Uitzonderlijk Eten - Exceptional Food

We proberen met zijn allen om de beste ingrediënten te gebruiken en in de recepten te gebruiken. En wat we zeker niet vergeten zijn de seizoen ’s  ingrediënten.

We all try to use the best ingredients and use them in the recipes.
And what we certainly don’t forget are the season’s ingredients.

 

J

Eenvoudig Recept Aanwijzingen - Easy Recipe Directions

We doen ons uiterste best om de uitleg zo makkelijk mogelijk te maken, zo dat iedereen het kan  bereiden.

We do our utmost to make the explanation as easy as possible, so that everyone can prepare it.

Z

Zeer Snel Reagerend Chef-koks - Highly Responsive Chefs

Onze chefs maken het verschil, bedoel ik mee zij maken de recepten, maar we moeten ook niet vergeten de huismoeder, die zo een kook passie heeft dat ze menig chef-kok verslaat. En gelukkig zijn die hier ook die hun Recepten hier neer zetten.

Our chefs make the difference, I mean they make the recipes, but we must not forget the house mother, who has such a cooking passion that she beats many a chef. And fortunately, they’re the ones who put their recipes here, too.

v

24/7 ondersteuning beschikbaar - 24/7 Support Availability

Dat gaan we zeker proberen  te realiseren het hoeft niet naar info@hetkookparadijs.nl  gestuurd te worden, je kan het ook plaatsen in onze chat. Tevens is het gezellig om daar met elkaar te spreken en te ontmoeten.

We will certainly try to realize that, it doesn’t have to be sent to info@hetkookparadijs.nl  you can also post it in our chat. It’s also nice to talk and meet each other there.

e

Toegankelijke Ingrediënten - Accessible Ingredients

Waar blijf je als je een recept wilt maken en je kan de ingrediënten niet kopen of vinden. Dan heb je echt een probleem, vandaar dat wij er voor hebben gekozen als er echt iets is wat u niet te verkrijgen is in de normalen winkels, dat u het eventueel bij ons kunt bestelen. En we sturen het dan ook op naar u.

Maar we proberen alles wat wij gebruiken aan ingrediënten, in de reguleren winkels te verkrijgen zijn.

Where do you stay if you want to make a recipe and you can’t buy or find the ingredients. Then you really have a problem, that’s why we have chosen if there really is something you can’t get in the normals stores, that you can possibly order it from us. And we will send it to you.

But we try to get everything we use in ingredients, available is the normals stores.

 

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed orci risus, tempus eget odio vel, interdum rutrum augue. Fusce suscipit vulputate ipsum id pulvinar.

Dave Sweden

CEO Divi Chefs, Divi Recipes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed orci risus, tempus eget odio vel, interdum rutrum augue. Fusce suscipit vulputate ipsum id pulvinar.

Vanila Sctoch

CEO Divi Chefs, Divi Recipes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed orci risus, tempus eget odio vel, interdum rutrum augue. Fusce suscipit vulputate ipsum id pulvinar. 

John Doe

CEO Divi Chefs, Divi Recipes

%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar